Friday, March 1, 2024
  • time : 08:45
  • Date : Sat Dec 09, 2023
دمیدن روح به شهر؛ تركیبی زیبا از هنر و نور//

 دمیدن روح به شهر؛ ترکیبی زیبا از هنر و نور//

📸نورپردازی در شب "میدان نماز" توسط همکاران حوزه تاسیسات برق و توسعه قضای سبز شهرداری مهاباد.

🌏اداره ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0