مشخصات عمومی
کد: 2 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره کارگاه تولیدی خیاطی واقع در سالن وحدت شهرداری در سال 98 ) مرحله سوم ( وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 02/06/1398 مهلت دریافت اسناد: 09/06/1398
مهلت تحويل پیشنهادات: 09/06/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات: 10/06/1398
تاریخ انقضاء: 10/06/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: دانلود فایل
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0