مشخصات عمومی
کد: 98 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت نفت گاز واقع در محوطه پایانه مسافربری شهر در سال 98 ( مرحله دوم) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 27/05/1398 مهلت دریافت اسناد: 05/06/1398
مهلت تحويل پیشنهادات: 05/06/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات: 06/06/1398
تاریخ انقضاء: 06/06/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0